• DISCLAIMER

Disclaimer voor wpdeal.nl

Op deze pagina vindt je de disclaimer van WPDeal.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door WPDeal. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WPDeal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij WPDeal.

Alle items die verkocht worden in de webshop van WPDeal worden door externe ontwikkelaars ontwikkeld en opnieuw gedistribueerd door WPDeal onder de voorwaarden van de General Public License (GPL). WPDeal is niet geassocieerd met deze ontwikkelaars.

Geen garantie op juistheid

Wij streven naar juiste en volledige informatie op de website, maar verlenen geen garantie ten aanzien van de juist- en volledigheid daarvan en wijzen daarom alle aansprakelijkheid van fouten en ontbreken van informatie van de hand.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met WPDeal te mogen claimen of te veronderstellen.

WPDeal streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. WPDeal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites van derden staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer van WPDeal.nl op deze pagina.

0

Your Cart