Algemene Voorwaarden

Hallo.

Wij zijn WPDeal.

Welkom bij WPDeal.nl, een abonneedienst op WordPress themes & plugins die ontwikkeld- en uitgegeven zijn onder een GPL (General Public Licence) licentie door WordPress plugin- en thema ontwikkelaars. Wanneer wij in deze algemene voorwaarden spreken over ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, dan bedoelen wij WPDeal op https://wpdeal.nl.

 1. Het aanmaken van een account:

Zodra je een account aanmaakt, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en word je lid van de WPDeal Member Club. Je gaat akkoord met de basisregels zoals beschreven in deze voorwaarden. Daarom vragen wij je vriendelijk om deze in zijn geheel te lezen en te volgen.

 1. Acceptatie van de algemene voorwaarden:

Ben je het niet eens met de algemene voorwaarden zoals hier beschreven, dan dien je deze website te verlaten en kun je geen gebruik maken van onze dienst. Het gebruik van de WPDeal-site is namelijk verbonden aan jouw acceptatie van de voorwaarden en aan ons Privacybeleid, ongeacht of je abonnee wordt of niet.

 1. Abonnement:

Wanneer je een abonnement neemt, krijg je toegang tot onze directory van WordPress plugins en theme’s die door jou alleen in overeenstemming met de GPL licentie gebruikt mogen worden. Alleen ‘echte’ mensen met ‘echte’ persoonsgegevens mogen een abonnement nemen op WPDeal.

 1. Leeftijd:

Je moet 18 jaar of ouder zijn om abonnee te worden. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je het account van een ouder of wettelijke voogd die ten minste 18 jaar oud is, gebruiken met hun toestemming. Deze volwassene is verantwoordelijk voor al je activiteiten.

 1. Jouw verantwoordelijkheid:

Je belooft dat de informatie die je ons verstrekt waar, nauwkeurig en volledig is en dat je je accountgegevens up-to-date houdt (inclusief een actueel e-mailadres). Je abonnement is niet overdraagbaar. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor elk gebruik van WPDeal dat gebeurd in combinatie met jouw gebruikersnaam en wachtwoord, dus hou je wachtwoord veilig en laat niemand anders je gebruikersnaam of wachtwoord gebruiken. Als je vermoed dat er sprake is van ongeautoriseerd gebruik van jouw gegevens, laat het ons onmiddellijk weten.

 1. Herroepingsrecht:

Aangezien de producten op de website digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de levering van het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de abonnee en de abonnee heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht. De enige uitzondering hierop is tenzij we wijzigingen in deze voorwaarden hebben aangebracht die van materieel belang zijn voor jouw ten nadele van jou. In een dergelijk geval wordt een pro rata restitutie verstrekt voor alle hele ongebruikte maanden.

 1. Terugbetalingsverzoeken:

We zullen terugbetalingsverzoeken beoordelen op waarde, maar over het algemeen is er geen verplichting om een restitutie te verlenen indien:

 1. je van gedachten ben veranderd;
 2. je per ongeluk een abonnement hebt genomen;
 3. je vraagt om goodwill;
 4. je de technische kennis mist om een plugin of theme te gebruiken;
 5. je een bepaalde plugin of theme niet meer kan downloaden omdat het verwijderd is van deze website;
 6. je in strijd bent met ons fair-play beleid.
 1. Product support:
 2. De aangeboden WordPress plugins en -thema’s op deze website worden “as is” (en dus ongewijzigd) geleverd, zonder impliciete garantie dat ze precies zo functioneren als je wilt of met alle externe componenten en plugins. We kunnen geen technische ondersteuning bieden voor de downloads. De geleverde producten van derden worden ondersteund door hun ontwikkelaars en niet door WPDeal. Lees de voorwaarden van de ontwikkelaar van een product goed door voordat je het bij ons koopt. Onze ondersteuning is beperkt tot facturering en/of technische vragen met betrekking tot de WPDeal website.

  1. Product updates:

  Wanneer je een abonnement neemt, worden de kosten periodiek (maandelijks of jaarlijks) in rekening gebracht totdat je annuleert, wat je op elk moment kunt doen. Als je je abonnement opzegt, ontvangt je bij het verlopen ervan geen updates meer voor plugins of theme’s die je van WPDeal hebt gedownload, tenzij je je abonnement verlengt. Je kunt de items echter blijven gebruiken volgens de GPL voorwaarden.

  1. Fair play en gedragsvoorwaarden:

  Het gebruik van WPDeal inclusief de inhoud en de items moet voldoen aan ons beleid, inclusief onze fair play beleid. Abonnee zijn is geen recht, het is een voordeel voor degenen die onze (redelijke) regels volgen. We hopen dat je nog lang abonnee zult zijn. Wel hebben wij het recht om te beslissen of jouw gebruik van WPDeal voldoet aan deze voorwaarden. We kunnen je abonnement op elk gewenst moment om welke reden dan ook opschorten of beëindigen (uiteraard redelijk handelen), waaronder:

  1. als je deze voorwaarden schendt;
   b. als je handelt op een manier dat niet overeenkomt met de waarden van de WPDeal Member Club; of
   c. als je handelt op een manier die ons of anderen schade kan berokkenen.

  Als we besluiten om jouw WPDeal-account permanent te beëindigen, mag je geen nieuwe account aanvragen omdat je helaas niet meer welkom bent.

  Er wordt geen restitutie verleend aan abonnees wiens account worden beëindigd. Voorbeelden van redenen voor beëindiging kunnen zijn:

  1. Beledigend gedrag en/of buitensporige negativiteit jegens onze medewerkers en/of andere abonnees;
  2. Herhaalde lasterlijke, kwaadwillende en/of valse verklaringen inclusief laster tegen ons, en/of pogingen om potentiële klanten ervan te weerhouden onze producten te kopen;
  3. reclame maakt voor producten van concurrenten, bijdraagt aan softwarepiraterij, hacking, spamming of andere illegale handelingen;
  4. onze fair use beleid probeert te omzeilen (zie onder)
  5. Fair Use Policy:

  Wij hanteren een fair use beleid voor downloads. Abonnees kunnen 10 items per dag downloaden. Pogingen om een groot aantal items tegelijk te downloaden of het beleid op enigerlei wijze te omzeilen, kunnen leiden tot opschorting van het account en/of beëindiging van het account.

  WPDeal is opgericht voor gebruik door individuele personen, gebruikmakend van hun echte n.a.w. gegevens. Het is NIET opgezet zodat andere ‘GPL’-websites de items kunnen toevoegen aan hun voorraad. Dit is uitdrukkelijk verboden en zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van het account. Er wordt geen restitutie verleend.

  1. Lidmaatschap en/of prijswijzigingen:

  We kunnen niet garanderen dat een bepaald product op onze website beschikbaar zal blijven. We behouden ons het recht om op elk gewenst moment alle of een deel van de downloads met of zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Verder kunnen we nieuwe downloads toevoegen met of zonder kennisgeving. De prijzen van de producten kunnen op elk moment worden gewijzigd wanneer we dit wijzigen op onze website.

  1. Links:

  We hebben niet alle sites bekeken die aan deze website zijn gelinkt en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat wij dit goedkeuren.

  1. Handelsmerk, auteursrecht en IP-claims:

  We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als je van mening bent dat een item of inhoud op WPDeal inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht, raadpleeg de informatie in ons auteursrechtbeleid <hier een link naar de copyright policy >.

  1. Aansprakelijkheid en Vrijwaring:

  Je vrijwaart ons voor alle schade, kosten (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding), uitgaven, eisen of aansprakelijkheid die voortvloeien uit, of in verband met, een vordering van een derde tegen ons met betrekking tot het gebruik van WPDeal of enige andere artikel of dienst.

  WPDeal en de items op de website worden ‘as is’ en dus ongewijzigd beschikbaar gesteld. We wijzen alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief impliciete garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel af.

  Onze aansprakelijkheid jegens u in verband met GPL Vault of deze voorwaarden, in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, is als volgt beperkt:

  • wij sluiten aansprakelijkheid uit voor enige van onderstaande zaken die door jou mogelijk geleden wordt: verlies van inkomsten, winstderving, verlies van goodwill, klantenverlies, verlies van kapitaal, reputatieschade, verlies in verband met een ander contract, verlies van gegevens of indirect , gevolgschade of speciaal verlies, schade of kosten; en
  • onze totale aansprakelijkheid aan jou is verder beperkt tot het totaalbedrag die je aan ons hebt betaald voor je inschrijving in de 6 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de claim die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid is ontstaan.
  1. Beschikbaarheid:

  We streven ernaar om WPDeal 24 uur per dag, 7 dagen per week voor jou beschikbaar te hebben, maar je weet hoe het internet werkt: soms heb je mogelijk geen toegang tot WPDeal en dit kan om welke reden dan ook op elk gewenst moment plaatsvinden, zonder kennisgeving. We kunnen ook aspecten wijzigen van hoe GPL Vault werkt, inclusief de soorten items die beschikbaar zijn op onze site. Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou voor enig verlies dat je lijdt als gevolg van deze zaken.

  1. Derde partij:

  Als je namens iemand anders akkoord gaat met deze voorwaarden, beloof je ons dat je de volledige wettelijke bevoegdheid hebt om die derde partij te binden. Onthoud dat alleen echte mensen zich kunnen abonneren op WPDeal.

  1. Consumentenwetten:

  Op sommige plaatsen kunnen er niet-uitsluitbare garanties, garanties of andere rechten zijn (‘niet-uitsluitbare consumentengaranties’). We sluiten, beperken of wijzigen niet-uitsluitbare consumentengaranties in deze voorwaarden niet uit. Behalve voor niet-uitsluitbare consumentengaranties, zijn we alleen gebonden aan de uitdrukkelijke beloften die in deze voorwaarden zijn gedaan. Onze aansprakelijkheid voor schending van een niet-uitsluitbare consumentengarantie is, naar onze keuze, beperkt tot het vervangen of betalen van de kosten van vervanging van het betreffende artikel of de desbetreffende dienst (tenzij de niet-uitsluitbare consumentengarantie anders zegt). Je mag een item niet gebruiken in strijd met exportwetten die op jou van toepassing zijn.

  1. Je blokkeren, jouw abonnement uitschakelen of een betaling weigeren:

  Wij mogen jou blokkeren, je abonnement stopzetten of een betaling weigeren als wij redelijkerwijs geloven date r een risico aan jou is verbonden aan jouw person, jouw abonnement of de betaling, inclusief als het een wet- of regelgeving overtreed. Voorbeelden van waar we dit kunnen doen, zijn transacties waarbij de betaling plaatsvindt van of aan een persoon of land dat is gesanctioneerd door een autoriteit (zoals de Verenigde Naties of de Europese lidstaten); of waar wij redelijkerwijs geloven dat er een wettelijk of regelgevend risico is of een risico dat wij of onze leden verlies lijden. Je belooft dat je je niet in een gesanctioneerd land bevindt en niet op een gesanctioneerde personenlijst staat. We kunnen ook leden uit een land blokkeren als we geen betalingen naar of van dat land kunnen doen. Je moet controleren welke betalingsmethoden beschikbaar zijn in jouw land voor het verrichten van betalingen. We kunnen alle acties vermeld in dit artikel zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren. Omdat onze site wereldwijd beschikbaar is, zijn er verschillende wetten die van toepassing kunnen zijn en deze kunnen onze relatie met jou beperken.

  1. Relatie tussen de partijen:

  Niets in deze voorwaarden mag worden opgevat als een partnerschap, joint venture, arbeidsrelatie of agentschapsrelatie tussen jou en ons, of tussen jou en een ander lid. Noch jij noch wij kunnen elkaar op enigerlei wijze binden.

  1. Mededelingen:

  Alle mededelingen die je ons stuurt, moet per e-mail worden verzonden. Elke kennisgeving die we jou sturen, wordt gemaild naar het e-mailadres dat je ons hebt verstrekt.

  1. Wijzigingen in deze voorwaarden:

  We kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen en, als we wijzigingen aanbrengen, zullen we redelijke stappen ondernemen om onze abonnees op de hoogte te stellen van de wijzigingen. Je kunt zien of er wijzigingen in onze voorwaarden zijn aangebracht door naar de versie en datum van de voorwaarden te kijken onderaan het document. Als een wijziging die wij doorvoeren een materieel effect op jou heeft, kun je, wanneer je ons dat nadeel berokkent, je abonnement annuleren in overeenstemming met Artikel 7 hierboven. Als je WPDeal echter blijft gebruiken nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, stemt je in met de wijzigingen, ongeacht de hoeveelheid tijd die is verstreken. Of een wijziging een materieel effect op jou heeft, is afhankelijk van de aard van de wijzigingen, de verandering en jouw specifieke omstandigheden. Een wijziging waardoor je een meer abonnementsgeld moet betalen of wanneer wij een hele categorie items verwijderen, kan bijvoorbeeld een materieel effect hebben op waarde die je op onze website krijgt.

  Het verwijderen van afzonderlijke items of een kleine verduidelijkende wijziging in de voorwaarden heeft meestal geen materieel effect op jou.

  Laatste wijziging: 15 februari 2018